ข่าวสาร

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย (TRIP) ขอความร่วมมือลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อลงเก็บข้อมูลโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิมิตรภาพบำบัด ( กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ )นำโดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิฯ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบาบัด นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ เลขานุการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิ ร่วมกับ...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563  บริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน นำโดย คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสันติพร อำภาพร้อม ผู้จัดการทั่วไป ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัย COVID 19 ให้กับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัด นนทบุรี...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกเอลกอฮอล์ให้กับเพื่อนคนพิการและครอบครัว

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้ลงแจกเอลกอฮอล์ที่ได้รับมอบจาก บริษัท มิตรผลไปโอฟูเอล จำกัด ได้ลงมอบตามบ้านเพื่อนคนพิการ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ช่วยคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี. ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบผู้ช่วยคนพิการ. และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ช่วยคนพิการที่ปฏิบัติหน้าที่ และคนพิการ ครอบครัวคนพิการ.

บริษัทมิตรผลไปโอฟูเอลจำกัดได้มอบเอทธานอล 75% ให้กับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2563 บริษัท มิตรผลไปโอฟูเอล จำกัด ร่วมกับสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ได้มอบ เอทธานอลแปลงสภาพ เป็นเอลกอฮอล์ 75 % ให้กับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จำนวน 7 ถัง ๆละ 20 ลิตร. เพื่อไปมอบให้คนพิการและครอบครัวคนพิาร เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19. ขอบพระคุณครับ

หน้า