ข่าวสาร

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทองจ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้ หัวข้อที่ 1 “ เล่าถึงความพิการ ...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้ หัวข้อที่1. "เล่าถึงความพิการของตนเองว่าพิการเป็นอะไร ...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดเวทีให้ความรู้การใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการได้รับความรู้เรื่องการขอใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อม ร่วมถึงผู้ที่มีสิทธิในการขอใช้สิทธิปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุลได้มอบเตรียงนอนแก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้รับบริจากเตรียงจากครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุล และคุณานนต์ กิตติวินท์ธนาดุล คุณเนตรนิล มีพร คุณณัฐวริทธิ์ เพ็ชรสุทธิ์ และได้ลงพื้นที่ส่งหมอบและประกอบที่บ้านคนพิการ น.ส.ทิพย์วรรณ ขัตติยะ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย (TRIP) ขอความร่วมมือลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อลงเก็บข้อมูลโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิมิตรภาพบำบัด ( กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ )นำโดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิฯ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบาบัด นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ เลขานุการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิ ร่วมกับ...

หน้า