ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้ารับโล่รางวัล ”องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564”

วันนี้ ( 25 มี.ค. 65 ) นายธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้ารับโล่รางวัล ”องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564” ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี จากนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน ณ. โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านคนพิการมากมากกว่า 18 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการตามกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับคนพิการในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีความมั่นใจและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระในสังคม