ครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุลได้มอบเตรียงนอนแก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัดมหาชน
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกเอลกอฮอล์ให้กับเพื่อนคนพิการและครอบครัว
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้ช่วยคนพิการ
บริษัทมิตรผลไปโอฟูเอลจำกัดได้มอบเอทธานอล 75% ให้กับ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้รับคำร้องขออุปกรณ์ที่นอนลมจากครอบครัวคนพิการ
ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเครือขายคนพิการรักสุขภาพจัดเวทีให้ความรู้เรื่องโรคไต

ข่าวสาร

ครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุลได้มอบเตรียงนอนแก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้รับบริจากเตรียงจากครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุล และคุณานนต์ กิตติวินท์ธนาดุล คุณเนตรนิล มีพร คุณณัฐวริทธิ์ เพ็ชรสุทธิ์ และได้ลงพื้นที่ส่งหมอบและประกอบที่บ้านคนพิการ น.ส.ทิพย์วรรณ ขัตติยะ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย (TRIP) ขอความร่วมมือลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อลงเก็บข้อมูลโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิมิตรภาพบำบัด ( กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ )นำโดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิฯ นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการมูลนิธิมิตรภาพบาบัด นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ เลขานุการมูลนิธิฯ และคณะที่ปรึกษาและกรรมการมูลนิธิ ร่วมกับ...