บริการหลัก 5 ประเภท คือ

  1. การให้ ข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ (Information & Referral)
  2. การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน (Peer Counseling)
  3. การฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ (IL Skill Training)
  4. บริการผู้ช่วยคนพิการ (Personal Assistant)
  5. การพิทักษ์สิทธิคนพิการ (Advocay)

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง...เพื่อการดำรงชีวิตอิสระในสังคม”