โครงสร้างคณะกรรมการ

นายธีรยุทธ สุคนธวิท
นายธีรยุทธ สุคนธวิท
ผู้อำนวยการ
นายภพต์ เทภาสิต
นายภพต์ เทภาสิต
รองผู้อำนวยการ
นายอำพล เพิกแย้ม
นายอำพล เพิกแย้ม
เลขานุการ
นายนรินทร์ จันทิม
นายนรินทร์ จันทิม
ผู้จัดการเคส
นางสาวชุติมา เบญจาทิกุล
นางสาวชุติมา เบญจาทิกุล
เหรัญญิก
นางสาววรรณวิไล สุดศรี
นางสาววรรณวิไล สุดศรี
นายทะเบียน
นายไพศาล วิจิตรสาร
นายไพศาล วิจิตรสาร
ประชาสัมพันธ์
นางสาวรสสุคนธ์  ทาจำปา
นางสาวรสสุคนธ์ ทาจำปา
คณะกรรมการ
นางสาวจุฑามาศ  ยิ้มมิ่ง
นางสาวจุฑามาศ ยิ้มมิ่ง
คณะกรรมการ
นางสาวปทุม  สุดศรี
นางสาวปทุม สุดศรี
คณะกรรมการ
นายบัณฑิต  ราวิน
นายบัณฑิต ราวิน
คณะกรรมการ
นางมิ่งขวัญ สิมมาตา
นางมิ่งขวัญ สิมมาตา
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
นางทองดี โชคพุก
นางทองดี โชคพุก
เจ้าหน้าที่ระบบผู้ช่วยคนพิการ