ข่าวสาร

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะ หน่วยรับบริการประสานส่งต่อเฉพาะทางในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่จัดให้บริการฟื้นฟูสมรถภาพทางการแพทย์ : ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ IL.

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 และวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย นำโดยนายอุดมโชค  ชูรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะผู้อบรมโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรคนพิการ ตามหลักสูตรใบประกาศนียบัตร ผู้ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ เพื่อเป็นผู้ฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 2...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีและ ทีมงาน ได้เข้าศึกษาดูงานที่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

วานนี้ ( 17 ก.พ 66) นายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานมูลนิธิการดำรงชีวิตอิสระคนพิการและ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิโดยได้รับเกียรติจากนายวสันต์  แสงเวียน ผู้อำนวยการมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ และทีมงานร่วมให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือ...

สวัสดีปีใหม่ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนายการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี และคณะ   เข้าพบนางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  ณ ห้องทำงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี...

การจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเข้าถึง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยการสนับสนุนทุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดโครงการจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเข้าถึง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อ 1“คุณออกสู่สังคมคุณควรปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพหรือไม่ ?  เพราะอะไร ? 2 “...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่ วัดบางระโหง

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อ 1“คุณมีการเตรียมตัวอย่างไรในการออกสู่สังคม ? 2 “...

หน้า