ข่าวสาร

อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ สถาบันสิรินธรฯ

วันศุกร์ ที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมอบรม  "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" TOT  IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช. โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1....

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการ

วันศูกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสหรับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการได้รับความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการสหรับคนพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี 

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทองจ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้ หัวข้อที่ 1 “ เล่าถึงความพิการ ...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรฎาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้ หัวข้อที่1. "เล่าถึงความพิการของตนเองว่าพิการเป็นอะไร ...

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดเวทีให้ความรู้การใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ได้จัดเวทีให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการได้รับความรู้เรื่องการขอใช้สิทธิการปรับสภาพแวดล้อม ร่วมถึงผู้ที่มีสิทธิในการขอใช้สิทธิปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุลได้มอบเตรียงนอนแก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้รับบริจากเตรียงจากครอบครัวคุณเสาวนีย์ กิตติวินท์ธนาดุล และคุณานนต์ กิตติวินท์ธนาดุล คุณเนตรนิล มีพร คุณณัฐวริทธิ์ เพ็ชรสุทธิ์ และได้ลงพื้นที่ส่งหมอบและประกอบที่บ้านคนพิการ น.ส.ทิพย์วรรณ ขัตติยะ

หน้า