เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

“ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี” ในปี พ.ศ.2545 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกับสำนักงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์ ได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน : การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ” ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง 3ปี (พ.ศ. 2545-2547) เพื่อศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในการนำเอา “แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ มาปรับใช้ในประเทศไทย โดยเลือกพื้นที่ดำเนินการใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครปฐม จ.ชลบุรี และ จ.นนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่จะเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฟื้นฟู และพัฒนาคนพิการในประเทศไทย

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2547 คณะทำงานฯ จ.นนทบุรี ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวคิดและรูปแบบการให้บริการของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ” และได้มีพิธีเปิดศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือเพื่อนคนพิการ ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะในการใช้ชีวิต เข้าใจสภาพความพิการของตนเอง และเรียนรู้วิธีการในการดำรงชีวิตอิสระด้วยตนเองในสังคมได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ตลอดรวมไปถึงชุมชนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน “ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี” ได้ทำการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จนประสบความสำเร็จในหลายมิติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและเกิดเครือข่ายการทำงานขึ้นจำนวนมาก จนเป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน... ด้วยผลงานและรางวัลมากมาย ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

ที่จะเป็นผู้นำในการเผยแพร่แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ และการจัดบริการที่มีมาตรฐาน มุ่งสร้างเจตคติและความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิ โอกาสของคนพิการ ตลอดจนขจัดอุปสรรคทั้งมวลที่จำกัดวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ โดยมีชุมชนและสังคมให้การส่งเสริมและเอื้ออำนวยให้ความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้ามีส่วนร่วม มีอิสรภาพ และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง