ข่าวสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัดมหาชนต่อสัญญาการจ้างงานกับคณะทำงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้ทำการต่อสัญญาการจ้างงานกับคณะทำงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายส่งเสริมอาชีพคนพิการ ( ม.33 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ทางผมและทีมตะวันแดงต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่เห็นคุณค่าในงานของพวกเราและส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง CSR ซึ่งน้อยคนนักที่จะเห็นในศักยภาพของคนพิการ...

บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” ร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น

วันพุทธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ ได้นำดอกไม้และผลิตภัณฑ์คนพิการ ไปมอบให้แก่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ  เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป...

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมาดูการทำงานของพนักงานจ้าง บริษัท ดะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

วันพุทธที่ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ตอนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด เข้ามาดูการทำงานของพนักงานจ้าง บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับตัวแทนคนพิการสภาคนพิการทุกประเภทฯ สมาคมคนพิการฯ ฑูตอารยสถาปัตย์ ชมรมสตรีคนพิการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ในฐานะพ่อเมืองคนใหม่ ได้พูดคุยในเรื่อง นนทบุรีถูกเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง Smile City ต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น...

เลี้ยงฉลองความสำเร็จและปิดโครงการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ

วันศูกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเลี้ยงฉลองปิดโครงการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ เปิดให้ชมวีดีทัศน์การฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ สรุปความรู้สึกก่อนและหลังฝึกทักษะ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเองในอนาคต ณ ร้านอาหารต้นทองหลาง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี...

ครอบครัวนายไพรัช เจริญศิลป์ได้มอบเตรียงนอนแก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันอังคาร ที่17 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้รับบริจาคเตียงจากครอบครับนายไพรัช เจริญศิลป์และนางกัญญา อ่อนพาณิชย์ จากนั้นได้นัดเพื่อลงไปมอบเตียงนอนให้คนพิการที่บ้าน 

หน้า