มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทยลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย (TRIP) ขอความร่วมมือลงพื้นที่โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อลงเก็บข้อมูลโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความต้องการและการออกแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการทำงานให้บริการคนพิการคนพิการเพื่อการบริหารและการวางแผนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2)เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศต้นแบบที่่คนพิการเข้าถึงและใช้สนับสนุนการทำงานด้านคนพิการในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความต่อเนื่อง โดยอาศัยการบูรณาการข้อมูลและการประสานการทำงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ครอบคลุมทุกมิติ 3)เพื่อจัดทำเสนอแนวทางประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่่ยวข้องเพื่อจัดทำชุดสวัสดิการพื้นฐานและการรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการคนพิการทุกมิติ ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี