ข่าวสาร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมาดูการทำงานของพนักงานจ้าง บริษัท ดะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

วันพุทธที่ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ตอนรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด เข้ามาดูการทำงานของพนักงานจ้าง บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับตัวแทนคนพิการสภาคนพิการทุกประเภทฯ สมาคมคนพิการฯ ฑูตอารยสถาปัตย์ ชมรมสตรีคนพิการท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ในฐานะพ่อเมืองคนใหม่ ได้พูดคุยในเรื่อง นนทบุรีถูกเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง Smile City ต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น...

เลี้ยงฉลองความสำเร็จและปิดโครงการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ

วันศูกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเลี้ยงฉลองปิดโครงการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ เปิดให้ชมวีดีทัศน์การฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ สรุปความรู้สึกก่อนและหลังฝึกทักษะ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเองในอนาคต ณ ร้านอาหารต้นทองหลาง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี...

ครอบครัวนายไพรัช เจริญศิลป์ได้มอบเตรียงนอนแก่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

วันอังคาร ที่17 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้รับบริจาคเตียงจากครอบครับนายไพรัช เจริญศิลป์และนางกัญญา อ่อนพาณิชย์ จากนั้นได้นัดเพื่อลงไปมอบเตียงนอนให้คนพิการที่บ้าน 

คณะผู้เข้าอบรมจากแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

 วันอาทิตย์ ที่8 กันยายน พ.ศ.2562 คณะผู้เข้าอบรมจากแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนนทบุรีและได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ จำนวน 2 คน 

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันอังคาร ที่ 2 กรฎาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 4/2562 ณ วัดบางจาก ต.บางกรวย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ภายใต้หัวข้อ...

หน้า