ข่าวสาร

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อการรู้ถึงความพิการและกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ...

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลบางสีทอง

วันที่15 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่  นายยอดศักดิ์   สุขโรจณี  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบางสีทอง นายปรีชา  สุขมาก  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบางสีทอง เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการสำรวจค้นหาคนพิการและลงสำรวจร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบาลบางขุนกอง

วันที่14 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ นายอนุพงษ์ กันพุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง นายกิตตินันท์ นาคเวก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์โครงการสำรวจค้นหาคนพิการและลงสำรวจร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน/องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

วันที่13 มีนาคม พ.ศ.2561 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีขอเข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลตำบลเสาธงหินและองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน นางสมจิตร หวังดิลก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลเสาธงหิน นายปิยะ  อ้นบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน นางสาวประไพพร กิ้มสุโข  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน...

จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ครั้งที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อการสร้างความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1....

หน้า