จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG)

วันอังคาร ที่ 2 กรฎาคม พ.ศ.2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 4/2562 ณ วัดบางจาก ต.บางกรวย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ภายใต้หัวข้อ แกนนำรักสุขภาพเพื่อการออกสู่สังคม หัวข้อกลุ่ม1.“คุณดำรงชีวิตอิสระแล้วคุณจะทำงานช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่อย่างไร” หัวข้อกลุ่ม1.“คุณมีแนวทาง/วิธีการทำงานในพื้นที่อย่างไร” หัวข้อกลุ่ม2.“คุณมีปัญหาด้านสุขภาพหรือไม่/สาเหตุการเกิดปัญหาสุขภาพ” หัวข้อกลุ่ม2.“คุณมีแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างไร” หัวข้อกลุ่ม3.“แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ใหม่” หัวข้อกลุ่ม3.“แนวทางการสร้างความมันใจในการออกสู่สังคม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ

1. เพื่อให้คนพิการกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ถึงการเตรียมตัวก่อนออกสู่สังคม

2. เพื่อให้คนพิการกลุ่มเป้าหมายได้รู้วิธีในการดูแลสุขภาพ

3. เพื่อพัฒนาคนพิการกลุ่มเป้าหมายสู่การเป็นแกนนำในพื้นที่

โดยมีเพื่อนๆคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการและคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 31 คน