การจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเข้าถึง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ”

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565  ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี โดยการสนับสนุนทุนจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดโครงการจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการเข้าถึง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ ช่องทาง ที่มาของงบประมาณและการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริม/สนับสนุนให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่สนใจร่วมเป็น “หน่วยบริการในพื้นที่”  เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนา ฯ