ข่าวสาร

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตร Internet เบื้องต้น

วันที่ 24,25 ก.ค.58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตร Internet เบื้องต้น  - การใช้งาน E-mail การส่ง e-mail  - การ Download e-mail ที่ได้รับ - การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine - ทำความรู้จัก Social Network - การใช้ Facebook เว็บชุมชนออนไลน์ สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

วันที่ 22,23 ก.ค.58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft PowerPoint เบื้องต้น  - ป้อนข้อความลงในสไลด์ แทรกสไลด์ใหม่ - เปลี่ยนแบบตัวอักษร เปลี่ยนขนาดตัวอักษร - ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร เปลี่ยนสีพื้นหลัง ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์ จัดเรียงลำดับสไลด์ - กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย...

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Excel เบื้องต้น

วันที่ 20-21 ก.ค. 58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Excel เบื้องต้น เช่น ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม การกรอกข้อมูลใน Work Sheet การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การย้ายและคัดลอกข้อมูล แทรกคอลัมน์ว่าง แทรกแถวว่าง กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข ตีเส้นขอบตาราง เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย...

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Word เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16,17 ก.ค 58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Word เบื้องต้น เช่น ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม,การทำงานกับเอกสาร,จัดรูปแบบเอกสาร,จัดรูปแบบย่อหน้าและข้อความและการจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น  สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย APEC Digiital Opportunity Center

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  APEC Digiital Opportunity Center เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ สนับสนุนโดย...

โครงการชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด การปรับปรุงชุมชนเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 58 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,องค์การบริการส่วนตำบล,ภาคประชาสังคม,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้แทนคนพิการ,ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่เกาะเกร็ด ร่วแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงชุมชนเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ (ประชาพิจารณ์) ณ วัดปรมัยยิกาวาส

หน้า