ข่าวสาร

อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Word เบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16,17 ก.ค 58 อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตร Microsoft Word เบื้องต้น เช่น ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม,การทำงานกับเอกสาร,จัดรูปแบบเอกสาร,จัดรูปแบบย่อหน้าและข้อความและการจัดพิมพ์เอกสาร เป็นต้น  สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

จัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย APEC Digiital Opportunity Center

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 58 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  APEC Digiital Opportunity Center เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ สนับสนุนโดย...

โครงการชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด การปรับปรุงชุมชนเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 58 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,องค์การบริการส่วนตำบล,ภาคประชาสังคม,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้แทนคนพิการ,ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่เกาะเกร็ด ร่วแสดงความคิดเห็น การปรับปรุงชุมชนเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ (ประชาพิจารณ์) ณ วัดปรมัยยิกาวาส

มหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมสถานที่และการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนนทบุรีและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ 1 หลัง คือ นายนพดล ภู่บ้านใหม่

องค์กรAbilisมาศึกษาดูงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทุรี

เมื่อวันที่9ก.พ.2558องค์กร Abilisมาดูงาน การนำเสนอประวัติความเป็นมากิจกรรมของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการ สนับสนุนเงิน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และไปลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ 1 หลัง คือ นายสมศักดิ์ ปิ่นแสม

ไปฟังคำพิพากษา ที่ศาลปกครอง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น สั่งให้กรุงเทพมหานครสร้างลิฟต์โดยสารผู้พิการที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี ตามที่ตัวแทนผู้พิการได้ฟ้องกรุงเทพมหานคร ที่ไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในรถไฟฟ้าบีทีเอส ว่า กรุงเทพมหานครได้มีแผนก่อสร้างและติดตั้งลิฟต์โดยสารเพื่อคนพิการบนรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานีอยู่แล้ว...

หน้า