ข่าวสาร

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ จำนวน 7 หลักสูตร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการจำนวน 7 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานคอมเบื้องต้นแก่คนพิการในชุมชน...

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ

หน้า