ข่าวสาร

เลี้ยงปีใหม่ NCIL.

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ กันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก และเป็นกระชับความสัมพันธ์ และขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี   หมู่บ้านกฤษดานคร 10 บางบัวทอง 

สวัสดีปีใหม่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี  เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผอ.พูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสที่ 9 มกราคม 2557   ณ ตึกกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ จำนวน 7 หลักสูตร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการจำนวน 7 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานคอมเบื้องต้นแก่คนพิการในชุมชน...

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ

หน้า