ข่าวสาร

โครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(รุนแรง)

เมื่อวันที่3เมษายน2558ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้จัดกิจกรรมการจัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เป็นกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างคนพิการด้วยกัน เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน...

การอบรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

เมื่อวันที่12-13มีนาคม2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการณโรงแรมเดอะเล็กกาซี่จังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา2วัน1คืน ...

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ได้รับบริการ (PA)

เมื่อวันศุกร์ที่6มีนาคม2558ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ นนทบุรี ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ได้รับบริการ(PA)ต.บางพลับ ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยได้รับความร่วมมือประสานส่งต่อคนพิการไปยังโรงพยาบาล จากเจ้าหน้าที่ อบจ และร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,ooo บาท...

เลี้ยงปีใหม่ NCIL.

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ กันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก และเป็นกระชับความสัมพันธ์ และขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี   หมู่บ้านกฤษดานคร 10 บางบัวทอง 

สวัสดีปีใหม่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี  เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผอ.พูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและคณะเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันพฤหัสที่ 9 มกราคม 2557   ณ ตึกกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ จำนวน 7 หลักสูตร

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการจำนวน 7 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานคอมเบื้องต้นแก่คนพิการในชุมชน...

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ

หน้า