หมวดที่ 6 การเงินและทรัพย์สิน

ข้อ: 
35.

การเงินและทรัพย์สินทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการศูนย์ เงินสดของศูนย์ถ้ามีให้นำฝากไว้ในธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่นที่เชื่อถือได้ตามที่คณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบ ในนามของศูนย์  เว้นแต่กรณีเงินบริจาคซึ่งผู้บริจาคได้กำหนดเงื่อนไขไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ: 
36.

การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของศูนย์ จะต้องมีลายมือชื่อของผู้อำนวยการศูนย์ ร่วมกับเหรัญญิก หรือเลขานุการศูนย์  พร้อมประทับตราของศูนย์จึงจะถือว่าใช้ได้

ข้อ: 
37.

ให้ผู้อำนวยการศูนย์ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินของศูนย์ได้ครั้งละ ไม่เกิน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว  จะต้องได้รับอนุมัติโดยเสียงข้างมากจากที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็นและเร่งด่วนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการศูนย์ที่จะอนุมัติให้จ่ายได้  แล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการศูนย์ทราบในการประชุมคราวต่อไป