หมวดที่ 3 สมาชิก

ข้อ: 
5.

สมาชิกของศูนย์มี 3 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ คนพิการทุกประเภทที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
 2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง คนพิการทุกประเภทที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี หรือ คนไม่พิการ ที่สนใจและอาสาช่วยงานของศูนย์ฯ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ออกความคิดเห็น แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการศูนย์ และต้องมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองอย่างน้อย 1 คน
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง บุคคลที่ได้ทำประโยชน์หรืออาจทำคุณประโยชน์ให้แก่คนพิการ สมาชิกคนพิการ และตัวศูนย์ ซึ่งศูนย์ได้ออกหนังสือเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลผู้นั้นตอบรับ
ข้อ: 
6.

สมาชิกศูนย์จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีจิตใจที่เข้มแข็ง และต้องการดำรงชีวิตอิสระ
ข้อ: 
7.

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงศูนย์

 1. สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงศูนย์
 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงศูนย์
ข้อ: 
8.

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์ยื่นใบสมัครตามแบบของศูนย์ต่อเลขานุการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย 1 คน และให้เลขานุการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งถัดไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งผลให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกทราบ โดยมิชักช้า

ข้อ: 
9.

ถ้าคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้นายทะเบียนลงชื่อไว้ในทะเบียนสมาชิกของศูนย์  และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

ข้อ: 
10.

สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก ได้มาถึงยังศูนย์

ข้อ: 
11.

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 1. ตาย
 2. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับศูนย์เป็นที่เรียบร้อย
 3. ขาดคุณสมบัติสมาชิก ในข้อ 6.
 4. ที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มีมติให้คัดชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือทำความเสื่อมเสียมาสู่ศูนย์
ข้อ: 
12.

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. มีสิทธิเข้าใช้สถานที่และบริการของศูนย์โดยเท่าเทียมกัน
 2. มีสิทธิได้รับบริการ และ/หรือ สวัสดิการต่าง ๆ ที่ศูนย์จัดให้มีขึ้น
 3. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ต่อคณะกรรมการบริหาร
 4. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของศูนย์
 5. สมาชิกสามัญ มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการศูนย์ และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง
 6. มีสิทธิร้องขอต่อกรรมการศูนย์ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของศูนย์
 7. มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
 8. มีหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์จัดให้มีขึ้น
 9. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของศูนย์
 10. มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของศูนย์
 11. มีหน้าที่ส่งเสริมเผยแพร่แนวคิด และอุดมการณ์ของศูนย์ให้สังคมได้รับรู้
 12. มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของศูนย์โดยเคร่งครัด