หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อ: 
4.

วัตถุประสงค์ของศูนย์นี้ คือ

  1. เผยแพร่แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
  2. จัดบริการพื้นฐานตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระแก่คนพิการ อันจะช่วยเสริมพลังให้คนพิการมีความมั่นใจในการดำรงชีวิตอิสระในชุมชน
  3. ปรับเปลี่ยนเจตคติและสร้างความตระหนักรู้แก่สังคม ในเรื่องสิทธิของคนพิการ ตลอดจนขจัดอุปสรรคทั้งมวลที่จำกัดวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานข้อมูลข่าวสาร การฝึกอบรมให้ความรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการในด้านต่าง ๆ
  5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้คนพิการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และเสมอภาค
  6. ผลิตและพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการประเภทต่างๆ  เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการ
  7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์  หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์