โครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(รุนแรง)

เมื่อวันที่3เมษายน2558ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้จัดกิจกรรมการจัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เป็นกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างคนพิการด้วยกัน เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้มีความเข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ โดยมีคนพิการในโครงการสำรวจ ค้นหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(รุนแรง) จ.นนทบุรี ทั้ง 3 อำเภอ ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ปากเกร็ด ไทรน้อย และบางบัวทอง เข้าร่วม  โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิอนุเคราะห์ฯ  ในการให้สถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว