อบรม TOT IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช.ที่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

วันศุกร์ ที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมอบรม  "การบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสำหรับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว" TOT  IL lnstrutor หน่วยร่วมบริการ สปสช. โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจในการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ 2.ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถให้ข้อมูลในเรื่องการดำเนินชีวิตของคนพิการอย่างมีคุณค่า 3.ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกให้คนพิการทำกิจกรรมหรือภารกิจต่างๆ ตรงตามความต้องการจำเป็นของคนพิการ  4.ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำโปรแกรมและให้บริการฝึกทักษะได้ตรงตามความต้องการจำเป็นของคนพิการ คณะทำงานที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น และ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ศาลายา