ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการนนทบุรีรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ISO

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กร ISO