ลงพื้นที่เยี้ยมบ้านเพื่อนคนพิการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัดมหาชน

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม ร่วมกับจำกัดศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อนคนพิการ จำนวน 5 คน 1.นางควันเทียน สอนราช 2.นายณัฐพล บุญลืญ 3.น.ส.สิญจ์เรียม นุ่มชินวงศ์ 4.น.ส.จุฑาพร น้อยพงษ์ 5.น.ส.สมพร รอดเทไภย เพื่อพูดคุยกับเพื่อนคนพิการถึงการทำงานร่วมถึงการให้บริการของศูนย์ฯ ณ บ้านเพื่อนคนพิการ