ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (Healthy Forum) ปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (Healthy Forum) ปี 2563 โดยมีการเปิดประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยภาคประชาชน โดย นพ.ชาตรี  เจริญชีวะกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สปสช. และระดมความคิดเห็น โดยมีหัวข้อ1) ทบทวนกิจกรรม การดำเนินงานของแต่ละเครือข่าย 2) วิเคราะห์ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3) ทบทวน ประเมินศักยภาพ ความพร้อมของเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (เครือข่ายเฉพาะโรค/เครือข่ายย่อย และเครือข่ายในภาพรวม/เครือข่าย Healthy Forum) มีคณะทำงานเข้าร่วม นายนพดล ภู่บ้านใหม่ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ