บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” ร่วมเป็นสถานบริการสาธารณสุขอื่น

วันพุทธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับเครือข่ายคนพิการรักสุขภาพ ได้นำดอกไม้และผลิตภัณฑ์คนพิการ ไปมอบให้แก่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ  เพื่อเป็นการขอบคุณที่คณะกรรมการฯได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เข้าร่วมเป็นสถานบริการอื่นตามมาตรา 3 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2545   จากมติดังกล่าว นำมาซึ่งการสนับสนุนให้คนพิการที่จาดโอกาสได้เจ้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น ได้รับบริการที่สอดคล้องความต้องการตำเป็นของคนพิการมากขึ้น ณ.สปสช.ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม