จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ที่ วัดบางระโหง

วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อ 1“คุณมีการเตรียมตัวอย่างไรในการออกสู่สังคม ? 2 “คุณมีวิธีการวางแผนการเดินทางและการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการออกสู่สังคมอย่างไร ? ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ 1.เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงทักษะที่จำเป็นของคนพิการ 2.เพื่อให้เพื่อนคนพิการได้ฝึกคิดวางแผนการเดินทางการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการออกสู่สังคม 3.เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนพิการในการออกสู่สังคม ได้มีกิจกรรมไหว้พระ โดยมีเพื่อนๆคนพิการ และคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 13 คน ณ วัดบางระโหง ทม.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี