จัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ Support Group (SPG) ครั้งที่ 5

วันเสาร์ที่8 กันยายน 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดนนทบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนคนพิการ ครั้งที่ 5/2561 ณ วัดบางไผ่(พระอารมหลวง คลองบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนคนพิการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้หัวข้อการสร้างความเปลี่ยนแปลงในตนเองกับการดำรงชีวิตอิสระโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ

1. เพื่อให้เพื่อนคนพิการมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ

2. เพื่อให้เพื่อสคนพิการได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงของตนเองก่อนที่จะดำรงชีวิตอิสระ

โดยมีเพื่อนๆคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการและคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 35 คน