งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

วันที่3 ธันวาคม 2561 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากล 2561  โดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คนพิการต้นแบบ น.ส.รสสุคนธ์ ทาจำปา ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัด บูธขายผลิตภัณฑ์คนพิการและกลุ่มอาชีพคนพิการ อาทิ งานศิลปะ งานฝีมือ งานประดิษฐ์ เครื่องใช้ งานจักสาน งานตัดเย็บ งานทอผ้า อาหาร อาหารแปรรูป จำนวนกว่า 150 บูธ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ