คณะผู้เข้าอบรมจากแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี

 วันอาทิตย์ ที่8 กันยายน พ.ศ.2562 คณะผู้เข้าอบรมจากแอฟริกาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดนนทบุรีและได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ จำนวน 2 คน