คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีเข้าพบผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายธีรยุทธ สุคนธวิท  ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี นำเจ้าหน้าที่และคณะทำงานศูนย์ฯ  เข้าพบนายธนพร  จุ้นสุขะ  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล และนายพงศกร  เลี่ยมทอง ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้างและบริหารงานบุคคล บริษัท  คาราบาวตะวันแดง  จำกัด เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของทีมเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ตะวันแดง ดีซีเอ็ม จำกัด จำนวน 8 อัตรา ที่ได้รับการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามมาตร 33 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 พร้อมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการต่อสัญญาในปี 2562 การจ้างงานและชื่นชมการรทำงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์  โดยได้รับเกียรติจาก คุณจินรัตน์ เทียมอริยะ  ที่ปรึกษาโครงการ – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน.