การอบรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

เมื่อวันที่12-13มีนาคม2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำโครงการอบรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการณโรงแรมเดอะเล็กกาซี่จังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา2วัน1คืน เป็นกระบวนการฝึกทักษะในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแก่คนพิการกลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นใจในการเดินทางด้วยตนเองและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ