การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ จำนวน 7 หลักสูตร

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการจำนวน 7 หลักสูตร ๆ ละ 20 คน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการใช้งานคอมเบื้องต้นแก่คนพิการในชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลสาระสนเทศสำหรับกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสและเพิ่มโอกาสในการมีอาชีพมีงานทำ การค้นคว้าหาข้อมูล หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย
ณ. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ปากเกร็ด นนทบุรี

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่คนพิการ