ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับการตรวจประเมินการเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ,คณะแพทย์จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ,คณาจารย์จากวิทยาลัยราชสุดา และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจประเมินความพร้อมก่อนขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ ณ ที่ทำการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี