เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิมลราช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิมลราช นางสาวชุติมณฑ์ แสงศรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม นางสาวศิริพร ดนตรีพงษ์ นักสังคมส่งเคราะห์ชำนาญการ เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ "โครงการจัดบริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี" และขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่ค้นหาคนพิการในพื้นที่ เทศบาลเมือพิมลราช