เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่องค์การบริหารตำบลบ้านใหม่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีได้เข้าพบหน่วยงานในพื้นที่ เทศบาลเมืองพิมลราช นางสาวเรณู เกลี้ยงทอง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม นายนพณัฐ  บุญสิงห์ นักพัฒนาชุมชน  นางสาวสุกัญญา บุตรนุช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์ "โครงการจัดบริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี" และขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่ค้นหาคนพิการในพื้นที่ เทศบาลเมือพิมลราช