ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรีรับโล่รับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ

วัพฤหัสบดี ที่3 ธันววาคม พ.ศ.2563 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี รับโล่รับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการ ณ.กระทรวงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ